Hledat
Česko
Zobrazit katalog
  Menu Close

  Zásady ochrany osobních údajů

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Podnikatelka živnostnice Mgr. Jana Němcová, se sídlem Oslavická 1969/62, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 74638947, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Velké Meziříčí, jež provozuje internetový obchod (e-shop) na webové stránce umístěné na internetové této webové adrese (dále také jako „My“ nebo „dodavatel“), jakožto správce osobních údajů si Vás tímto dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

  Níže v textu se dozvíte zejména:

  1. a) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  2. b) Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
  3. c) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. d) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
  5. e) Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

  Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás při interakci nebo používání našich webových stránek, resp. při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím našeho e-shopu, jakož i na některé z našich provozoven, nebo v rámci jakékoliv související činnosti.

  1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zacházení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme při využívání našich webových stránek, při obdržení Vaší objednávky, případně po kontaktování z Vaší strany jakýmkoliv způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru apod.). Dodavatel zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (např. za účelem uzavření smlouvy, zpětného kontaktování apod.).

  Jestliže nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, zejména pokud učiníte objednávku z našeho e-shopu, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji mohou být zejména:

  1. Vaše křestní jméno a příjmení,
  2. adresa Vašeho bydliště (resp. adresa, na níž bude vystaven daňový doklad – faktura při zakoupení zboží),
  3. telefonní číslo,
  4. emailová adresa,
  5. identifikační číslo osoby (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
  6. doručovací adresa, pokud se liší od adresy Vašeho bydliště (resp. adresy, na níž bude vystaven daňový doklad – faktura při zakoupení zboží).

  V souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou dále zpracováváme údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, a to zejména údaje o zakoupeném zboží, veškerou komunikaci a podklady, které nám jako zákazník v souvislosti s plněním smlouvy poskytnete (poradenství, dotazy, informace o zboží, reklamace apod.) 

  Prostřednictvím objednávky zboží z našeho e-shopu, nám rovněž můžete sdělit osobní údaje týkající se třetích osob, kterým má být objednané zboží doručeno (příjemci), a to v rozsahu:

  • jména a příjmení příjemce,
  • adresy pro doručení, na níž bude příjemce přítomen (ulice a číslo popisné/evidenční, obec, PSČ),
  • telefonního čísla příjemce,
  • e-mailová adresa příjemce,
  • případně IČO a DIČ.

  V případě objednávky učiněné přímo v některé z našich provozoven můžete být rovněž požádáni o poskytnutí Vašich osobních údajů výše uvedených.

  V souvislosti s registrací provedenou na našich webových stránkách (založením uživatelského účtu) nám můžete sdělit osobní údaje nezbytné pro založení uživatelského účtu, a to zejména: přihlašovací jméno (e-mail) a heslo. V souvislosti s registrací mohou být následně zpracovávány následující osobní údaje vzniklé zejména v souvislosti s uzavřenými smlouvami – Vaše objednávky, nakoupené zboží, informace a podklady, které nám poskytnete, jméno a příjmení, e-mail, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, kontaktní e-mail.

  Snažíme se o to, aby pro Vás bylo nakupování co nejjednodušší a nejpříjemnější, na našich webových stránkách proto používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt v dokumentu nazvaném Informace o cookies dostupném zde. Cookies používáme na našich webových stránkách za účelem umožnění zajištění provozu webových stránek a internetových služeb (tzv. nezbytné cookies). Soubory cookies využíváme dále například pro:

  • správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku,
  • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat,
  • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích,
  • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.
  1. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)?

  Veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, e-mailové zprávy, telefonického hovoru, přímo v naší provozovně apod. zpracováváme s maximální péčí v souladu s veškerými právními předpisy, a to zejména za účelem uzavření a následného plnění smlouvy nebo informování o našich službách. Osobní údaje využíváme zejména k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o něž jste nás požádali, nebo pro účely uzavření či plnění smlouvy (např. za účelem rychlého a komfortního dodání zboží, zajištění komfortního zákaznického servisu a poradenství, pro případ rychlého a řádného vyřešení reklamace, pro případ budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran). Osobní údaje příjemců jakožto třetích osob, které nám byly poskytnuty objednatelem zboží, užíváme za účelem doručení takového objednaného zboží těmto osobám. Vaše osobní údaje (stejně jako osobní údaje příjemců zboží) jsme rovněž oprávněni případně zpracovávat i za účelem plnění jiných zákonných právních povinností, které jsou dodavateli stanoveny zvláštními právními předpisy (např. v oblasti vedení účetnictví).

  Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo požadované informace či pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí požadované informace nebo neuzavření smlouvy, případně nemožnost jejího řádného plnění způsobené Vaším zaviněním.

  Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme oprávněni vám zasílat newslettery. Nemáme v úmyslu zahltit Vás obtěžujícími e-maily, pečlivě vybíráme jejich obsah. Nemáte-li zájem o:

  • časově omezené akce jako zvýhodněná balení, dárky, slevy či dopravu zdarma,
  • informace o novinkách a zajímavostech ze světa čínské medicíny,

  můžete se z odběru newsletterů odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každé emailové zprávě nebo kontaktovat přímo náš zákaznický servis – info@apotekatcm.cz

  1. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

  Vaše osobní údaje zpracovává jako správce dodavatel. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro nás provedli zpracování (např. poskytovatel účetních služeb, poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování plateb a banka na základě Vaší objednávky, přepravci za účelem dodání Vámi objednaného zboží a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy).

  Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou výše uvedených subjektů, externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení (např. se může jednat o dopravce, který Vám bude doručovat zboží objednané z našeho e-shopu).

  Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti dodavatele nebo jeho zaměstnanců či klientů.

  1. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu, na níž byl udělen Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních nebo jiných povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví. Po ukončení (resp. splnění) smlouvy můžeme Vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti, a to po dobu běhu promlčecích lhůt, příp. též po dobu běhu procesních lhůt určených k uplatnění našich nebo Vašich práv v případném soudním či jiném řízení. Doba uchování osobních údajů pro účely plnění uzavřené smlouvy a zákonných povinností činí 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis či probíhající soudní čí správní řízení uchování smluvní dokumentace po delší dobu. Pro účely zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány a zpracovávány maximálně po dobu 3 let od posledního nákupu na našem e-shopu. Poté budou osobní údaje smazány, skartovány či trvale anonymizovány.

  1. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

  Dodavatel používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

  1. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

  Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

  1. a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
  2. b) Právo na opravu Vašich osobních údajů;
  3. c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
  4. d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  5. e) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
  6. f) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů;
  7. g) Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

  Tato práva má rovněž příjemce zboží jakožto subjekt osobních údajů, které můžeme na základě objednávky zboží zpracovávat.

  Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@apotekatcm.cz Stížnost ve smyslu písmene f) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

  1. a) Právo na přístup k osobním údajům

  Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a jestliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

  1. b) Právo na opravu Vašich osobních údajů

  Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

  1. c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů

  Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

  1. a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
  3. c) Zpracování je protiprávní;
  4. d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.
  5. d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

  Náplní tohoto práva je, že v případě určitých sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud nás o to požádáte. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

  Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být skutečnost, že:

  1. a) Popíráte přesnost osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno po dobu potřebnou k ověření přesnosti zpracování osobních údajů;
  2. b) Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. c) dodavatel již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť dodavateli zakazuje jejich vymazání); nebo
  4. d) Jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody dodavatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

  Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude dodavatelem neprodleně zrušeno.

  1. e) Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

  Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme i nadále po skončení smlouvy nebo uplynutí doby, na níž byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, splnění naší právní povinnosti apod., a to na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem dodavatele může být například uchování osobních údajů za účelem efektivní obrany dodavatele v případném soudním či jiném řízení či hájení jejích práv a oprávněných zájmů.

  Dodavatel není oprávněn nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje toliko pro účely přímého marketingu, jste oprávněni kdykoliv vznést námitky proti takovému zpracování osobních údajů. V případě, že takovou námitku vznesete, nebude dodavatel Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již nadále zpracovávat.

  1. f) Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

  U některých kategorií osobních údajů (např. zpracování e-mailové adresy subjektu údajů pro zodpovězení Vašich dotazů, pokud jste s námi neuzavřeli žádnou smlouvu) je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy (resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost), splnění právní povinnosti dodavatele, ochranu životně důležitých zájmů jiné fyzické či právnické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů dodavatele či třetí strany, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Jestliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný či konkludentní souhlas (např. tím, že jste nám poslali k zodpovězení svůj dotaz), postačí kontaktovat náš zákaznický servis: e-mail: info@apotekatcm.cz, tel.: 728 715 916. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které dodavatel zpracovává na základě jiného právního titulu.

  Dodavatel si Vás však dovoluje upozornit, že Vaše osobní údaje zpracováváme primárně na základě jiných právních titulů, než je udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Toto právo tedy můžete prakticky využít v případě, že jste nás dříve kontaktoval např. prostřednictvím e-mailové zprávy se svým dotazem, podnětem či připomínkou, jestliže jste s námi předtím neuzavřel smlouvu, v jejímž rámci jste nám svou e-mailovou adresu poskytl jakožto povinnou náležitost smlouvy.

  Jestliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete dodavatele kdykoliv kontaktovat prostřednictvím zákaznického servisu: e-mail: info@apotekatcm.cz, tel.: 728 715 916

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 19.12.2023

  Mgr. Jana Němcová